MOŽNOSTI A SPÔSOBY INVESTOVANIA

Štart pre začínajúcich investorov
JUGGLER
Príspevky: 134
Dátum registrácie: 9. Novembra 2020, 23:21
Has thanked: 1 time
Been thanked: 20 times

MOŽNOSTI A SPÔSOBY INVESTOVANIA

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Základné delenie investorov je podľa ich rizikového profilu:

Konzervatívny

-nízka alebo nulová schopnosť znášať prípadné straty
-konzervatívny investor uprednostňuje bezpečnosť investície pred výnosom
-pre konzervatívneho investora sú typickými finančnými a investičnými nástrojmi, do ktorých investuje napr. bankové termínované vklady, stavebné sporenie alebo peňažné fondy

Vyvážený

-priemerná schopnosť a ochota znášať istú výšku prípadných strát
-vyvážený investor nevyhľadáva príliš rizikové nástroje, na druhej strane však je ochotný podstúpiť istú mieru rizika pri investovaní
- typickými finančnými nástrojmi vyvážených investorov sú fondy zmiešané, akciové + dlhopisové, príp. fondy fondov

Dynamický

-vysoká schopnosť znášať prípadné straty
-dynamický investor očakáva vysoké potenciálne zisky, je ochotný podstúpiť vysoké riziko vo forme možných značných strát zo svojej investície
-charakteristické finančné nástroje, ktoré dynamickí investori vyhľadávajú, sú napr. akcie, akciové fondy a ETF, alebo rôzne deriváty, príp. forexové operácie s cudzími menami.

Najčastejšie ide o tzv KOLEKTÍVNE INVESTOVANIE : Je to spôsob investovania, kedy skupina investorov spojí svoj majetok a zverí ho do správy finančnej inštitúcii za stanovený poplatok. Všetky povinnosti spojené s nákupom a predajom cenného papieru má na starosti správca fondu.

Fondy peňažného trhu

Investujú do krátkodobých finančných nástrojov na peňažnom trhu.
Tieto fondy zaručujú minimálne riziko, čomu však zodpovedajú aj nižšie výnosy v porovnaní s ostatnými typmi fondov.
Takéto fondy majú veľmi nízke, často dokonca nulové vstupné a výstupné poplatky, takže sa oplatí do nich investovať aj krátkodobo, napríklad na obdobie niekoľkých mesiacov.

Dlhopisové fondy
Ukladajú peniaze podielnikov najmä do dlhopisov. Niekedy investujú malý podiel majetku aj do akcií.
Dlhopisové fondy sú vhodné pre ľudí, ktorí chcú investovať peniaze na minimálne 1 až 2 roky, vzhľadom na poplatky však prinášajú zaujímavé zhodnotenie až po približne dvoch či troch rokoch. Predstavujú vhodnú alternatívu k dlhodobému termínovanému vkladu v banke.

Dlhopisové fondy prinášajú investorovi zvyčajne vyšší výnos ako fondy peňažného trhu, sú však aj o niečo rizikovejšie. S dlhopisovými fondami sa najčastejšie spája úrokové riziko. Vzťahuje sa na pohyby cien dlhopisov (a ceny niektorých akcií) zapríčinené zmenami úrokových sadzieb
keď úrokové miery rastú, ceny dlhopisov klesajú a naopak, keď úrokové miery klesajú, ceny dlhopisov rastú.

Kreditné riziko. Z pohľadu rizikovosti, ale aj potenciálnej výkonnosti dlhopisového fondu môže byť veľký rozdiel medzi fondom investujúcim len do štátnych dlhopisov a medzi fondom investujúcim do firemných dlhopisov, alebo tzv. high yield dlhopisov (s vysokým výnosom).
Ak sa totiž emitent dlhopisu dostane do problémov, úrokové platby môžu meškať v krajnom prípade môže prísť ku krachu a vtedy investor nielenže nedostane úrok, ale nemusí byť splatená ani celá istina.
Riziko platobnej neschopnosti v prípade štátu je malé, preto sú štátne dlhopisy považované za najbezpečnejšie

Menové riziko - týka sa dlhopisov vydaných v zahraničnej mene. Pohyb kurzu zahraničnej meny voči domácej mene je veľmi ťažko predpovedateľný a ľahko sa môže stať, že znehodnotenie meny vymaže všetky zisky, ktoré investícia priniesla.
V prípade eurových dlhopisov majú slovenskí investori výhodu - prijatie eura umožnilo nakupovať európske dlhopisy väčšinou bez menového rizika

Akciové fondy

Akciové fondy investujú do akcií minimálne dve tretiny svojho majetku. Sú spomedzi všetkých fondov najrizikovejšie, na druhej strane však majú potenciál najvyššieho rastu. S akciovými fondami sa spájajú najčastejšie tieto riziká:

Menové riziko.Investor v akciových fondoch nakupuje akcie firiem na zahraničných burzách nielen za eurá, ale aj doláre či inú menu. Pre slovenského investora to znamená, že jeho peniaze sú zmenené do cudzej meny a za ňu sú v zahraničí nakúpené akcie. Nezáleží na tom v akej mene je fond vedený, ale aké akcie má v portfóliu. Menové riziká je možné ošetriť nákupom fondov, ktoré zaisťujú výkonnosť do eura (euro hedged ).

Politické riziko
Vyplýva z vládnej hospodárskej politiky a zmeny legislatívy. Stabilita politického systému, daňového systému, právnych predpisov, volebný cyklus, rôzne aktivity a rozhodnutia vlády môžu tiež motivovať, alebo odradiť investora od investície.

Akciové riziko
Je riziko straty spojené s nepriaznivým pohybom cien majetkových investičných nástrojov a ich vplyvom na hodnotu majetku v podielovom fonde, v dôsledku zmeny trhovej situácie konkrétneho emitujúceho subjektu (špecifické akciové riziko), alebo v dôsledku zmeny všeobecnej situácie na akciových trhoch (trhové akciové riziko). Miera akciového rizika je ovplyvnená výškou majetku investovaného do majetkových cenných papierov.

Investičný horizont akciových fondov
Akciové fondy prinášajú zvyčajne vyšší výnos až z dlhodobého hľadiska, preto sú vhodnou investíciou iba pre investorov s investičným horizontom aspoň 10 rokov, ktorým neprekážajú krátkodobé výkyvy a poklesy hodnoty podielu.

Špeciálne fondy nehnuteľností
Investujú svoje aktíva priamo do nehnuteľností, majetkových účastí v realitných spoločnostiach alebo do iných aktív úzko prepojených s trhom nehnuteľností. Keďže trh nehnuteľností má cyklickú povahu (striedajú sa obdobia vysokého rastu ako aj poklesu) je potrebné rátať s investičným horizontom podobným ako pri akciových fondoch. Rizikovosť týchto fondov je o niečo vyššia ako pri dlhopisových fondoch, pričom aj trh nehnuteľností má cyklickú povahu.

Riziko likvidity. Znamená riziko, že sa pozícia v majetku v podielovom fonde nebude môcť predať, zlikvidniť alebo uzatvoriť za obvyklých podmienok, pri primeraných nákladoch a cene a za dostatočne krátky čas, čím sa ohrozí schopnosť správcu dodržiavať povinnosť kedykoľvek na žiadosť podielnika bezodkladne vyplatiť podielový list.

Riziko realitného sektora je riziko zmeny hodnoty majetku vo fonde investovaného do realitných aktív (priame investície do nehnuteľností, investície do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a pod.) v dôsledku zmeny hodnoty nehnuteľností, riziko neuzavretia nájomnej zmluvy, riziko uzatvorenia nájomnej zmluvy za iných podmienok,riziko, že celková výška nákladov na údržbu a opravu nehnuteľnosti bude iná, alebo zmena trhových očakávaní ohľadom požadovaného výnosu z investície do realitných aktív

V prípade rastu očakávaného príjmu alebo poklesu výšky celkových nákladov na údržbu a opravu realitných aktív, hodnota realitných investícií v majetku vo fonde obvykle rastie. Naopak, v prípade poklesu očakávaného príjmu spojeného s vlastnením nehnuteľností alebo rastu výšky celkových nákladov na údržbu a opravu realitných aktív, hodnota realitných investícií v majetku vo fonde obvykle klesá.

Menej častým spôsobom investovania je tzv. INDIVIDUÁLNE INVESTOVANIE, kedy sa investor stará o svoje peniaze sám. Väčšina ľudí má predstavu, že to nedokáže, že na to treba extra vzdelanie a kvalifikáciu, ale na našej stránke sa dozviete, že to nie je tak. Aj obyčajný človek dokáže investovať múdro, efektívne a s vysokými výnosmi. A práve pre obyčajných ľudí je určený náš web.
Napísať odpoveď