FINANČNÉ A INVESTIČNÉ PORADENSTVO V SR

Sprostredkovanie investičných služieb, agenti, subjekty, poradcovia, dohľad NBS
JUGGLER
Príspevky: 134
Dátum registrácie: 9. Novembra 2020, 23:21
Has thanked: 1 time
Been thanked: 20 times

FINANČNÉ A INVESTIČNÉ PORADENSTVO V SR

Príspevok od používateľa JUGGLER »

LEGISLATÍVA A PREHĽAD.

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo upravuje zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 186/2009 Z. z."), ktorý reguluje vykonávanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v nasledujúcich sektoroch:

1. poistenie alebo zaistenie
2. kapitálový trh
3. prijímanie vkladov
4. poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
5. doplnkové dôchodkové sporenie
6. starobné dôchodkové sporenie

Zákon č. 186/2009 Z. z. zavádza tieto kategórie osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie, resp. poskytujúcich finančné poradenstvo:

1. samostatný finančný agent (SFA )
2. viazaný finančný agent
3. podriadený finančný agent
4. sprostredkovateľ doplnkového poistenia
5. finančný poradca
6. finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie
7. finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia
8. viazaný investičný agent

FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE

Finančné sprostredkovanie (§ 2) je vykonávanie najmenej jednej z týchto činností:

a/ predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzavieranie zmluvy o poskytnutí finančnej služby a vykonávanie ďalších činností smerujúcich k uzavretiu alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
b/poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
c/spolupráca pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak charakter finančnej služby takú spoluprácu umožňuje,
d/ spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov, ak charakter finančnej služby takúto spoluprácu umožňuje,
e/poskytovanie informácií o jednej alebo o viacerých zmluvách o poskytnutí finančnej služby v súlade s kritériami, ktoré si klienti zvolia prostredníctvom webového sídla alebo iných médií, ako aj predloženie porovnania jednotlivých produktov vrátane ceny a porovnania týchto produktov alebo poskytnutie zľavy z ceny zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak klient môže priamo alebo nepriamo uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančnej služby prostredníctvom webového sídla alebo iných médií.

V sektore kapitálového trhu je finančným sprostredkovaním

a/poskytovanie investičnej služby, prijímanie a postupovanie pokynov klienta týkajúcich sa prevoditeľných cenných papierov a cenných papierov a majetkových účastí vo fondoch kolektívneho investovania a ich propagácia alebo
b/poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a cenným papierom a majetkovým účastiam vo fondoch kolektívneho investovania.

V sektore poistenia alebo zaistenia je finančným sprostredkovaním aj zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie analýz poistného rizika v súvislosti s ponúkanými poistnými produktmi.


FINANČNÉ PORADENSTVO

Finančné poradenstvo (§ 3) je poskytovanie odbornej pomoci, informácií, stanovísk, odporúčaní a osobných finančných plánov klientovi v súvislosti s jednou finančnou službou alebo viacerými finančnými službami vychádzajúce z nestrannej analýzy dostatočného počtu dostupných finančných služieb vrátane následného uzavierania alebo zmeny zmluvy o poskytnutí finančnej služby na žiadosť klienta, v jeho mene a na jeho účet.

V sektore kapitálového trhu je finančným poradenstvom aj poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a podielovým listom podielových fondov a k cenným papierom vydaným zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania.

V sektore poistenia alebo zaistenia je finančným poradenstvom aj zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie nestranných analýz poistného rizika

https://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financ ... oradenstvo

AKO TO FUNGUJE V SR:

Pripomeňme si že finančné služby zákon rozdeľuje do 6 sektorov. Zoradil som ich tak, aby investičné služby boli na konci.

1. poistenie alebo zaistenie
2. poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
3. starobné dôchodkové sporenie
4. doplnkové dôchodkové sporenie
5. prijímanie vkladov
6. kapitálový trh ( KT )

Sprostredkovateľov a poradcov zoraďujem takisto:

AGENT
SAMOSTATNÝ FINANČNÝ AGENT (SFA)
FINANČNÝ PORADCA

1. AGENT.

Je ich približne 27 000. Prakticky každý osemnásty človek v SR pracuje, alebo pracoval v tomto odvetví. V každej rodine nájdete aspoň jedného.

Delíme ich na podriadených a viazaných.
Podriadených agentov je okolo 17 000 a pracujú pre SFA ( viď ďalej )
Viazaných agentov je okolo 10 000 a pracujú pre banky, poisťovne a pod.

Agenti musia byť vyškolení a registrovaní národnou bankou: https://regfap.nbs.sk/search.php
Agenti sa vzdelávajú a robia skúšky podľa toho v akých sektoroch chcú pôsobiť.
Systém vzdelávania a skúšok je jednotný a píšem o ňom v sekcii, ktorá sa týka investičného poradenstva, teda kapitálových trhov (KT).2. SFA (SAMOSTATNÝ FINANČNÝ AGENT) je subjekt dohliadaný NBS (Národnou Bankou Slovenska).

V súčasnej dobe je ich okolo 450, z čoho 90% sú právnicke osoby a 10% fyzické osoby.
Väčšina z nich pôsobí v sektoroch POISTENIA a ÚVEROV.

SFA sú teda sprostredkovateľské inštitúcie, ktoré vykonávajú svoju činnosť prostredníctvom podriadených finančných agentov. Tie najznámejšie sú OVB, Winners , Partners, Finportal.

Väčšina SFA pracuje vo viacerých sektoroch. Napríklad pre OVB pracuje 3300 agentov, pre Finportal 2700, pre Partners 1200, FinGo 1000, Brokeria 630 a Prosight, Swiss, Winners a Universa medzi 500 a 600 agentov.


3. FINANČNÝ PORADCA

Od roku 2009 sa podľa zákona môže finančným poradenstvom živiť iba človek, ktorý spĺňa prísne podmienky a môže byť platený iba klientom.
To znamená, že tu nesmie existovať konflikt záujmov, keď poradca radí klientovi produkty z ktorých mu inštitúcie následne vyplatia provízie.

V zákone je preto napísané, že finančný agent nemôže vykonávať finančné poradenstvo.
Štatistika NBS: v súčasnosti pôsobí na Slovensku dokopy 8 finančných poradcov. Všetci pôsobia v sektore úverov a poistenia.INVESTIČNÉ PORADENSTVO V SR.

Ide o sprostredkovanie a poradenstvo v sektore 6/ kapitálový trh ( KT )

Poďme sa teda pozrieť na KAPITÁLOVÝ TRH.


Investičné služby v SR sprostredkuje okolo 9000 agentov. (update 3/24)

Z tohto 7600 podriadených agentov robí pre SFA a 400 viazaných agentov priamo pre banky, poisťovne a pod.

V SFA väčšinou funguje systém MLM (multi level) – najnižšie je agent nováčik, na vrchole manažment. Medzi nimi býva aj 10 stupňov, ktoré všetkých motivujú k výkonu a zárobku. V niektorých firmách nováčik dostane napríklad 50% z provízie a zbytok si rozdelia vyššie stupne. Každý stupeň tak má silnú motiváciu čo najviac zarobiť a zároveň budovať sieť. Môže takýto systém fungovať v prospech bežných ľudí? Veľmi ťažko.

Je tu evidentný konflikt záujmov, lebo mnoho úrovňový systém nedovolí agentovi zazmluvňovať za nízke provízie. V našom prípade, teda pri investovaní sa to dotýka hlavne vstupných poplatkov. Nemusíme sa tým zatiaľ zaoberať. Zapametajte si jedno: pri každom investičnom produkte napr. pri sporení do etf cez EIC, pri vstupe do podielových fondov atd, treba hľadať sprostredkovateľa za najnižšie poplatky.

KVALIFIKÁCIA AGENTOV.

NBS schválila jeden vzdelávací systém pre celú SR. Prístup poskytuje 14 licencovaných subjektov a je to ONLINE v podobe vzdelávacieho softu eLearning. Stojí to od 7€ + 30€ za skúšku. Volá sa to Osobitné Finančné Vzdelávanie ( =OFV ).

KVALIFIKÁCIA SFA – fyzickej osoby.

Na činnosť SFA treba povolenie NBS. Robí sa to na základe žiadosti.

Kritéria, ktoré sa musia splniť a predložiť NBS:

1.VZDELANIE: ukončené stredoškolské, alebo vyššie
2.ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ: vyšší stupeň osobitného finančného vzdelávania v sektore KT ( teda OFV ako pri agentoch )
3.ODBORNÁ PRAX: 3 roky

Vzdelávanie treba absolvovať opakovane každý rok, skúšku stačí každé 4 roky.
Skúšky sa robia testom v rôznych krajských mestách, v rôznych termínoch.
Odborná prax je tri roky ako agent v sektore KT. Je to ľahko skontroľovateľné, lebo každý agent musí byť registrovaný v NBS, aj s ukončeným vzdelávaním, aj so skúškou. To OFV sa musí opakovať každý rok. Čiže treba 3 roky registrácie v NBS, to je 3 x OFV + 1 x skúška a k tomu potvrdenie o 3 ročnej praxi od SFA (inštitúcie, banky, o.c.p ).

Poznámka: agenti v sektore KT potrebujú k svojej činnosti stredný stupeň OFV


Ďalšie kritéria, ktoré musí SFA splniť:

1. ked NBS schváli žiadosť, SFA sa stane registrovaný a dohliadaný subjekt.
Musí mať priestory (kanceláriu), určité vybavenie a k 31.marcu posielať hlásenie NBS.

2.musí mať daný predmet podnikania zapísaný ako predmet podnikania: činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu

3. Musí sa platiť poistenie s krytím najmenej 1 250 000 eur na každú poistnú udalosť a 1 850 000 eur pre všetky poistné udalosti

K tomu už iba prkotiny ako bezúhonnosť (čistý register trestov) a čestné vyhlásenie o právnej spôsobilosti.

Záver: všetko sa dá bez problémov zvládnuť, ale 3 ročná prax je problém.
Kto nepracoval ako agent 3 roky, ten sa v súčasnosti nemôže stať SFA.


Čo treba splniť, aby človek mohol fungovať ako INVESTIČNÝ PORADCA .

Od roku 2009 sa podľa zákona môže finančným poradenstvom živiť iba človek, ktorý spĺňa prísne podmienky a môže byť platený iba klientom.
To znamená, že tu nesmie existovať konflikt záujmov, keď poradca radí klientovi produkty z ktorých mu inštitúcie následne vyplatia provízie.

V zákone je preto napísané, že finančný agent nemôže vykonávať finančné poradenstvo.

Investičný agent nemôže poskytovať investičné poradenstvo, ani sa prezentovať ako poradca.

Je to trochu prísne, lebo aj pri prezentovaní rôznych investičných produktov musí človek v určitom zmysle radiť a argumentovať
Ale treba chápať to, že prísne oddelenie PORADENSTVA od SPROSTREDKOVATEĽSTVA bolo riešenie neudržateľného stavu, keď sa v minulosti každý šmejd prezentoval ako odborník - finančný poradca. Ľuďom to ostalo v hlavách.

Štatistika NBS: v súčasnosti pôsobí na Slovensku dokopy 8 finančných poradcov. Všetci pôsobia v sektore úverov a poistenia.

V sektore kapitálového trhu nie je v súčasnosti evidovaný žiadny finančný poradca.

To znamená, že v súčasnosti na Slovensku nie je ani jeden licencovaný investičný poradca.

Ak by ste sa chceli stať PORADCOM, kritéria sú ešte vyššie ako SFA:

1.VZDELANIE: minimálne ukončené stredoškolské odborné vzdelanie
2.ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ: najvyšší stupeň OFV v sektore KT + skúška v NBS
3.ODBORNÁ PRAX: 7 rokov

Vzdelávanie treba absolvovať opakovane každý rok, skúšku každé 4 roky.
Skúška je priamo v NBS: test + ústna pred komisiou.

Záver: INVESTIČNÝ PORADCA musí mať odbornú prax najmenej 7 rokov.

Trochu deravé, lebo investičným poradcom sa môže stať agent, ktorý 7 rokov predáva IŽP, kým iný vysokokvalifikovaný človek, hoci aj šéf NBS, alebo minister financií nemá šancu :lol:

Niektoré linky:

Prehľadná tabulka odbornej spôsobilosti:
http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financn ... posobilost

Na stránke NBS sa dajú stiahnúť otázky a odpovede:
https://regfap.nbs.sk/skusky/otazky

Na stránke NBS sa dajú vyskúšať cvičné testy:
https://regfap.nbs.sk/skusky/testy

SFA podmienky vysvetluje právnik:
https://www.akmv.sk/samostatny-financny ... icku-osobu
Napísať odpoveď