ZÁKLADNÉ POJMY

Štart pre začínajúcich investorov
JUGGLER
Príspevky: 107
Dátum registrácie: 9. Novembra 2020, 23:21
Has thanked: 1 time
Been thanked: 15 times

ZÁKLADNÉ POJMY

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Akcia = cenný papier, ktorý predstavuje podiel na majetku spoločnosti. Akcionár (= majiteľ akcie) má právo na riadení spoločnosti, na podiel na zisku (=dividendu) a na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti. Z dlhodobého hľadiska je priemerná výkonnosť akcií vyššia ako výkonnosť dlhopisov a nástrojov peňažného trhu.

Backtest = overovanie investičných stratégií na historických dátach.

Bear market - Medvedí trh = situácia na akciovom trhu, keď akcie všeobecne klesajú.

Benchmark = Ukazovateľ, ktorý reprezentuje trh, na ktorom fond investuje. Benchmarkom je zvyčajne niektorý z trhových indexov, prípadne ich kombinácia. Porovnaním výkonnosti fondu s výkonnosťou benchmarku je možné posudzovať kvalitu riadenia fondu.

Blue chips = najväčšie spoločnosti na príslušnom trhu. Obvykle sa tieto spoločnosti vyznačujú vysokým ratingom, nie je to však pravidlom.

Broker = firma alebo jednotlivec, ktorá obchoduje s určitými nástrojmi, poberajúca províziu za sprostredkovanie. Broker nezaujíma pozíciu na trhu.

Bull Market - Býčí trh. Situácia na akciovom trhu, kde ceny akcií všeobecne rastú.

Burza cenných papierov = obchodné miesto, kde sa pravidelne a v určenom čase obchoduje s cennými papiermi alebo inými finančnými nástrojmi podľa pravidiel a burzových predpisov.

Cenný papier
= peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám.

Centrálna banka
= finančná inštitúcia, ktorá reguluje peňažný obeh v štáte. Vydáva peniaze, stanovuje úverové podmienky a reguluje činnosť komerčných bánk. V Eurozóne (aj na Slovensku) je to Európska Centrálna Banka (ECB) a v USA je Federal Reserve System (FED)...iné: BoE (Bank of England ), BoJ ( Bank of Japan )

Cost averaging effect – nákladové priemerovanie. Jav, z ktorého profituje investor pri pravidelnom sporení. Ak cena akcie klesá, za fixnú čiastku nakúpi investor viac akcií.
Keď cena dosiahne pôvodnú úroveň, pozícia investora je lepšia. Konečný efekt spočíva v tom, že trhové výkyvy využíva investor vo svoj prospech, pričom efekt sa zvyšuje pri akciách, ktoré sa vyznačujú vyšším kolísaním ceny.

Defenzívne akcie - sú to podiely v spoločnostiach, ktoré sú pomerne imúnne voči vzostupom a poklesom hospodárskej aktivity. Tieto akcie majú trvale stále príjmy v porovnaní s inými akciami. Ich kurzy majú tendenciu kolísať menej než kurzy iných akcií. Tieto akcie sú menej riskantné než cyklické akcie. Príklady defenzívnych skupín akcií zahŕňajú tabakový priemysel, potravinársky priemysel a výrobu liečiv. Investori by mali nakupovať tieto akcie vtedy, keď predpokladajú poklesy na trhu.

Depozitný certifikát - krátkodobý dlhový cenný papier vydaný bankou. Je vydaný na majiteľa s uvedením dátumu splatnosti a úrokovej miery. Splatnosť býva od jedného do niekoľkých mesiacov.

Derivát je cenný papier, ktorého hodnota je odvodená („derivovaná") z výkonnosti alebo pohybov iného cenného papiera, indexu alebo iných investícií. Príkladom derivátov sú futures, opcie a pod.

Diverzifikácia = rozloženie investície do viacerých cenných papierov alebo iných aktív. Diverzifikácia je kľúčový nástroj, ktorý pomáha znižovať mieru rizika portfólia.

Dividenda = podiel majiteľa akcie na zisku spoločnosti.

Dlhopis = cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy a vyplácanie výnosov z nej (kupónov) k určitému dátumu a povinnosť emitenta tieto záväzky splniť. Nadobudnutím dlhopisu požičiava investor emitentovi peňažné prostriedky. Výnos dlhopisu (tzv. kupón) môže byť stanovený pevne (napr. 5 %) alebo pohyblivo (napr. EURIBOR + 0,5 %). Cena dlhopisu s pevne stanoveným kupónom klesá v prípade, ak úrokové sadzby rastú. Ak úrokové sadzby klesajú, cena takéhoto dlhopisu rastie.

Durácia = ukazovateľ, ktorý pomáha merať citlivosť hodnoty dlhopisu (resp. fondu investujúceho do dlhopisov) na zmenu úrokových sadzieb. Čím vyššia (nižšia) je durácia, tým vyššie (nižšie) je úrokové riziko dlhopisu, dlhopisového fondu. Vyjadruje sa v rokoch.

ECB - Európska centrálna banka

Emitent
= subjekt, ktorý vydáva cenné papiere, za účelom získania finančných zdrojov na svoj ďalší rozvoj.

EPS = Earnings per share, predstavuje pomerový ukazovateľ čistého zisku na počet akcií.

ETF = Exchange traded funds (verejne obchodované fondy) predstavujú finančné nástroje obchodované na burze. Ich hlavná výhody sú nízke náklady, daňové oslobodenie pri držaní nad 1 rok a likvidita = možnosť rýchlo predať na burze.

EURIBOR/EURIBID = priemerná úroková sadzba referenčných bánk, za ktorú sú tieto banky na medzibankovom trhu ochotné peňažné prostriedky požičať (EURIBOR) alebo si požičať (EURIBID).

FED
(Federálny rezervný systém) = Centrálny bankový systém USA, ktorý pozostáva z Rady federálneho rezervného systému (Federal Reserve Board) a 12-tich federálnych rezervných bánk. Často sa pod skratkou FED rozumie aj FOMC - Výbor pre operácie na voľnom trhu, ktorý rozhoduje o ponechaní alebo zmene úrokových sadzieb.

Finančná páka
= vyjadruje pomer celkových aktív k vlastnému majetku. Ak vlastníme aktíva za 2000 s účtom o výške 1000, je to finančná páka 2:1.

Finančný trh = miesto, kde investori ponúkajú svoj voľný finančný kapitál subjektom, ktoré tento kapitál potrebujú na financovanie svojich investícií. Je teda zložený z dvoch na seba nadväzujúcich trhov - peňažného a kapitálového, ktoré sa bezprostredne ovplyvňujú a vzájomne dopĺňajú.

Fond fondov = fond, ktorý investuje do iných fondov.

Fundamentálna analýza (FA)
= analýza, ktorá sa zaoberá vnútornou hodnotou akcie, ktorá je porovnávaná s trhovou cenou a určuje, či je akcia nadhodnotená, podhodnotená alebo je ocenená správne. Modely tejto analýzy sú založené na fundamentálnych dátach (=zisky, tržby, očakávaný rast zisku a dividend a pod.).

Futures = termínovaný kontrakt = zmluva o nákupe alebo predaji vopred dohodnutého množstva komodity alebo cenného papiera v určený čas v budúcnosti za cenu dohodnutú teraz. Futures patrí medzi deriváty, lebo ide o nástroje, ktoré odvodzujú svoju cenu od hodnoty podkladovej investície.

Hodnotové investovanie (= value investing ) je snaha o investovanie do tzv. podhodnotených akcií. Za otca hodnotového investovania je považovaný Benjamin Graham, ktorý veril, že každá investícia má svoju vnútornú hodnotu, ktorá sa spravidla odlišuje od jej ceny. Veril v dôkladnú analýzu, ktorú by sme mohli nazvať fundamentálnou či účtovnou analýzou. Hľadal spoločnosti so silnou bilančnou stránkou alebo len s malým zadlžením, s nadpriemernou maržou zisku a dostatkom príjmov.

Investičný horizont = doba investovania. Investičný horizont môže byť krátkodobý (do 1 roka), strednodobý (od 1 do 5 rokov), dlhodobý (od 5 rokov).

IPO (Initial Public Offer) = proces, kedy spoločnosť prvýkrát verejne ponúka svoje akcie na kapitálovom trhu.

ISIN (International Securities Identification Numbering) = Medzinárodná sústava číslovania cenných papierov. Toto zvláštne kódové číslo je pridelené každému verejne obchodovateľnému cennému papieru.

Long pozícia - špekulácia na nárast ceny/hodnoty daného finančného nástroja.

Menové riziko = riziko zmeny kurzu v dôsledku pohybu kurzu eura vzhľadom k mene, v ktorej máme denominované aktíva. Napr. oslabovanie eura vzhľadom k americkému doláru má pozitívny vplyv, pretože hodnota týchto investícií prepočítaná na eurá rastie.

NAV ( Net Asset Value = Čistá hodnota majetku). Celková hodnota majetku fondu (to znamená hodnota cenných papierov + predkupné práva vyplývajúce z týchto cenných papierov + peňažné prostriedky na bežných a vkladových účtoch + pohľadávky + ostatné práva) znížená o záväzky.

Obchodovanie na páku = také obchodovanie, keď investor ovláda vysokú nominálnu hodnotu investície prostredníctvom oveľa nižšej reálne investovanej čiastky (tzv. margin), ktorá je obvykle uložená na účte obchodníka (slúži ako zaloha, kolaterál ). Výsledkom je možnosť vyššieho zisku alebo straty, ako by tomu bolo pri klasickej investícii. S obchodovaním na páku je tým pádom spojené oveľa vyššie riziko.

Opcia = dohoda, ktorá dáva investorovi právo, nie však povinnosť, kúpiť alebo predať akciu, obligáciu alebo komoditu za vopred dohodnutú cenu v rámci vopred dohodnutého časového obdobia. Call opcia je právo kúpiť cenný papier, put opcia je právo predať. Ak nie je opcia uplatnená pred dátumom expirácie, všetky peniaze zaplatené za opciu prepadnú. Opcie sa obchodujú na niekoľkých burzách, vrátane Chicago Board of Options Exchange, American Stock Exchange, Philadelphia Stock Exchange, Pacific Stock Exchange a New York Stock Exchange.

OTC (Over-The-Counter) = obchodovanie mimo burzy , ,,cez pult,,. Obchodovanie s cennými papiermi mimo oficiálnych organizátorov kapitálového trhu. Obchody zjednáva broker /díler/ buď cez internet, alebo telefonicky. Trh nie je regulovaný.

P/E (price-earning ratio). Pomer ceny (kurzu) akcie k zisku spoločnosti po zdanení pripadajúci na jednu akciu.

Podielový list = listinný alebo zaknihovaný cenný papier na meno podielnika, ktorý môže znieť na jeden alebo viac podielov fondu, s ktorým je spojené právo investora na zodpovedajúci podiel na majetku vo fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku.

Pokladničná poukážka = krátkodobý dlhový cenný papier vydávaný prevažne štátom na pokrytie prechodného nedostatku peňažných prostriedkov.

Pomer riziko/výnos ( risk/reward ). Pri investovaní platí, že čím vyšší výnos chcete dosiahnuť, tým vyššiu mieru rizika musíte podstúpiť. Pri obchodovaní je dobrý risk/reward vtedy, keď riskujete menšiu stratu , aby ste dosiahli väčší zisk.
Pri obchodovaní sa často nastavujú parametre na výber zisku ( profit taking, skratka PT ) a zastavenie straty ( stop loss, skratka SL ).

Portfólio = súbor cenných papierov alebo iných aktív.

Pravidlo 72. Pomáha stanoviť čas, za ktorý sa hodnota investície, pri stanovenej miere zhodnotenia (p.a.) zdvojnásobí, napr. 72 / 8 % = 9 rokov.

Prioritná akcia = typ akcie, ktorá vypláca fixnú dividendu bez ohľadu na výnosy, a ktorá je prioritná voči kmeňovým akciám pri vyplácaní dividend. Táto akcia však nezahŕňa hlasovacie právo a môže sa stať, že hoci výnosy stúpajú , držiteľ prioritných akcií dostáva stále fixnú dividendu, zatiaľ čo držiteľovi kmeňových akcií sa dividenda zvyšuje spolu s výnosmi. Prioritné akcie sa svojím fixným výnosom podobajú obligáciám.

Rastové akcie = akcie takých firiem, kde sa očakáva nadpriemerný rast ziskov. Tieto spoločnosti poskytujú malý alebo žiadny výnos z dividend, pretože svoje príjmy použijú, aby financovali svoj budúci rast. Podľa definície sa očakáva, že rastové akcie zaznamenajú nadpriemerný rast. Ak sa takéto očakávanie splní, môžu investori dosiahnuť nadpriemerné výnosy. Keď sa však rast neuskutoční, môžu ceny akcií prudko klesnúť.

Short pozícia = predaj na krátko = špekulácia na pokles ceny/hodnoty daného finančného nástroja. Predaj finančného nástroja (napr. akcie) skôr ako ho investor vlastní. Investor si akciu požičia, pričom sa zaviaže, že akciu neskôr vráti bežným nákupom. Pokiaľ je cena pri tomto nákupe nižšia, ako bola pri prvotnom predaji, investor zrealizuje zisk. Po lopate povedané obchod na rast začína nákupom ( BUY) a končí predajom (SELL). Obchod na pokles začína predajom (SELL) a končí nákupom (BUY). Na odlíšenie predaja na krátko môžeme použiť výraz SELL SHORT.

Technická analýza = analýza postavená na grafoch vývoja cien, objemoch obchodov a iných technických indikátoroch. Hlavným cieľom technickej analýzy je odhad budúceho vývoja kurzov, trendov a cien, umožňujúci dosiahnutie zisku.

TER (Total Expense Ratio). Ukazovateľ vyjadrujúci celkové náklady spojené so správou a prevádzkou fondu alebo finančného produktu. Tieto náklady zahŕňajú najmä odplatu za správu, depozitára a ďalšie poplatky ako sú poplatky banke, depozitárovi, regulovanému trhu, audítorovi. Podiel celkových nákladov fondu pripadajúcich na celkové aktíva fondu vyjadruje percentuálna miera TER.

Trhová kapitalizácia je súčin celkového počtu akcií a ich aktuálnej trhovej ceny.

UCITS (Undertakings for collective investments in transferable securities) smernica upravuje podmienky kolektívneho investovania v rámci EÚ. Podielové fondy spĺňajúce požiadavky smernice UCITS môžu byť voľne predávané v rámci celej EÚ. Ide o tzv. UCITS (alebo štandardné) fondy. Fondy nespĺňajúce požiadavky smernice UCITS sú tzv Non-UCITS (alternatívne) fondy.

P/B je pomerový ukazovateľ ceny akcie k účtovnej hodnote firmy pripadajúcej na akciu. Porovnáva trhovú cenu s hodnotou, ktorá vyplýva z účtovníctva. P/B < 1 niekedy znamená podhodnotenú firmu a ak by jej aktíva boli v likvidácii predané za účtovnú hodnotu, investor by inkasoval viac ako zaplatil za akcie. Niektorí investori tvrdia, že nízke P/B znamená príležitosť kúpiť podiel lacno, pretože cena by mala v budúcnosti rásť.

Výkonnosť ( performance, výnos ). Miera zhodnotenia majetku. Zjednodušene sa vypočíta ako súčet zmeny kurzu (v %) a dividendy fondu (v %). Absolútna výkonnosť vyjadruje skutočnú výkonnosť fondu. Relatívna výkonnosť vyjadruje výkonnosť oproti napr. inflácii, benchmarku. Flat výkonnosť vyjadruje skutočnú výkonnosť na sledovanom období. Výkonnosť p.a. (per annum) vyjadruje prepočet výkonnosti za sledované obdobie na ročnú bázu.

YTD (year-to-date) predstavuje výkonnosť finančného nástroja od začiatku roka do dnešného dátumu.
Napísať odpoveď